visanaranew2v (1)

Videx Ola,  

Mother: Bugeila Alice  Father: Videx Mario

Square Videx Ola

'Videx Cola' - aka Cally is my little red devil. I don't show Cally anymore as she's

been retired, she lives in the house with her partner in crime and best buddy Sanara.

Videx Mario

VA1 Omen vom Radhaus

V Oprah v Aurelius

Bugeila Alice

VA1 Remo v Fichtenschlag

V1 VA1(DK) Karat's Yoker

V1(USA)Yada v Mittelwest

V Peppermint's

Bungee

VA2 Quenn v Löher Weg

VA1 Zamp vom Thermodos  

V Peppermint-Pety v Deutschherrenhof

V Urma von Buchonia

VA3 Paer vom Hasenborn

V Gini von der Plassenburg